Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

THÔNG TIN DROP MÁY CHỦ NHẬT NGUYỆT

Đăng ngày: 11/02/2022

BQT server Thiên Long Nhật Nguyệt xin chào quý bằng hữu!Xin gửi thông tin drop của server Thiên Long Nhật Nguyệt tới tất cả quý bằng hữu.

DROP MAP TRAIN

Tần Hoàng Địa Cung 3 4, Hỏa Diệm Cốc, Cao Xương Mê Cung, Tháp Khắc, Hãn Huyết Lĩnh: Tiền Vàng, Bí Ngân Toái Phiến, Vải Bông Toái Phiến

Vân Phù: Vải Bông Cấp 2, Bí Ngân Cấp 2, Công Lực Đan
Đầu Mục Vân Phù: Vải Bông Cấp 2, Bí Ngân Cấp 2, Công Lực Đan, 15 Đóa Hoa Hồng

DROP PHÓ BẢN

Trân Long Kỳ Cuộc: Kim Tàm Ti, Chân Nguyên Phách, Chân Nguyên Tinh Phách..v.v..

Boss Trân Long Kỳ Cuộc: 15 Đóa Mân Côi, Ly Hỏa, Tinh Kim Thạch, Tử Vi Linh Phách, Công Lực Đan, NL Đổi Trùng Lâu, Phục Hi Ngọc, Long Văn Ngọc Linh, Kim Tàm Ti, CCHTP, Boss 8x trở lên sẽ nhặt được Hạnh Vận Quả và Hạnh Vận Tử Châm..v.v..

Ác Tặc: 15 Đóa Mân Côi, Ly Hỏa, Tinh Kim Thạch, Công Lực Đan, NL Đổi Trùng Lâu, Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3...v.v..

Ác Bá: 15 Đóa Mân Côi, NL Tinh Thông, Công Lực Đan, NL Đổi Trùng, Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3...v.v..

Túc Cầu: Huyền Binh Thạch, NL Long Văn..v.v..

BOSS Túc Cầu: Huyền Binh Thạch, NL Long Văn, 15 Đóa Mân Côi, Công Lực Đan, NL Đổi Trùng Lâu, CCHTP...v.v..

Q1 2 : Exp Võ Hồn, 15 Đóa Mân Côi, NL Tinh Thông, Công Lực Đan, NL Đổi Trùng, Thần Binh Phù, Vải Bông, Bí Ngân, TMTP7...v.v..

Q3: 15 Đóa Mân Côi, NL Tinh Thông, Công Lực Đan, NL Đổi Trùng, Thần Binh Phù, Võ Hồn, Vải Bông, Bí Ngân, Loạn Phỉ Mật Hàm ( Dùng để nhận nhiệm vụ Thủy Lao chỉ rơi tại Boss Q3), TMTP7 ...v.v..


Yến Tử Ô: 15 Đóa Mân Côi, NL Ám Khí, NL Tinh Thông, Công Lực Đan, NL Đổi Trùng Lâu, Phục Hi Ngọc, Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, Ngọc 4, (Hàn Băng Tinh Tiết Drop Ở BOSS Mộ Dung Phục), TMTP7 Drop ở Boss Mộ Dung Phục..v.v..

Sơ Chiến PMP: 15 Đóa Mân Côi, Huyền Binh Thạch, NL Tinh Thông, Công Lực Đan, Thần Binh Phù, NL Tiến Cấp Thần Khí, NL Đổi Trùng Lâu, Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, Ngọc 4, Tàn Khuyết Thần Tiết 7, Ngọc 5 và Tụ Linh Thạch Drop ở Lý Thu Thủy..v.v..

Khiêu Chiến PMP: 15 Đóa Mân Côi, Tử Vi Linh Phách, Phục Hi Ngọc, Huyền Binh Thạch, NL Ám Khí, Thần Binh Phù, NL Tiến Cấp Thần Khí, NL Tinh Thông, Công Lực Đan, NL Đổi Trùng Lâu,Tàn Khuyết Thần Tiết 7, Vải Bông 3, Bí Ngân 3, Ngọc  4, Ngọc 5 và Tụ Linh Thạch Drop ở Lý Thu Thủy..v.v..

Sát Tinh: 15 Đóa Mân Côi, Phục Hi Ngọc, NL Tinh Thông, Công Lực Đan, NL Đổi Trùng, Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, Ngọc 4..v.v..

Tứ Tuyệt Trang: 15 Đóa Mân Côi, NL Ám Khí, Phục Hi Ngọc, NL Tinh Thông, Công Lực Đan, NL Đổi Trùng Lâu, Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, Ngọc 4..v.v..

Thiếu Thất Sơn: 15 Đóa Mân Côi, NL Võ Hồn, NL Tinh Thông, Ngọc Long Tủy, NL Long Văn, Công Lực Đan, NL Đổi Trùng Lâu, Phục Hi Ngọc, Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, Ngọc 4..v.v..

Bình Thánh Kỳ Trận (Dễ): 15 Đóa Mân Côi, Ngọc Long Tủy, Công Lực Đan, NL Đổi Trùng Lâu, Ngọc 4, Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3..v.v..

Bình Thánh Kỳ Trận (Khó): 15 Đóa Mân Côi, Ngọc Long Tủy, Công Lực Đan, NL Đổi Trùng Lâu, Võ Học Tâm Đắc, Mật Tịch Tàn Trang, Tuyệt Học, Ngọc 4,5 Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, Tử Vi Linh Phách Drop ở boss cuối..v.v..

Lang Hoàn Phục Địa: 15 Đóa Mân Côi, Ngọc Long Tủy, Công Lực Đan, NL Đổi Trùng Lâu, Võ Học Tâm Đắc, Mật Tịch Tàn Trang, Tuyệt Học, Ngọc 4,5, Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, Tử Vi Linh Phách Drop ở Hư Trúc..v.v..

Bảo Tàng Đồ: Bi kíp pet cao cấp...

Đoạt Bảo Mã Tặc:Bi kíp pet cao cấp...

Dã Trư Bạo Loạn: Hoa, NL Đổi Trùng, Skill Pet Sơ Cấp, Skill Pet Cao Cấp, Linh Thú Đan, Tung Tích Dã Trư Vương,... 

Dã Trư Vương: Hoa, NL Đổi Trùng, Skill Pet Sơ Cấp, Skill Pet Cao Cấp, Linh Thú Đan,...

Lâu Lan Tầm Bảo: Nguyên Liệu Lệnh Bài, CCHTP, NL Tinh Thông, Công Lực Đan, Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3..v..v

DROP BOSS

BOSS VIP : 15 Đóa Mân Côi, NL Tinh Thông, NL Đổi Trùng Lâu, Võ Học Tâm Đắc, Mật Tịch Tàn Trang, Ngọc 4, SCHTP, Vải Bông 3 4, CCHTP, NL Võ Hồn, NL Long Văn, Chanh Nguyên Chú Kim Phù, Tĩnh Tâm Thảo, Yêu Quyết 80 các phái ..v.v..

BOSS DÃ NGOẠI 
Boss Thương Sơn: Vàng, NL Đổi Trùng Lâu, NL Tinh Thông, Huyền Binh Thạch, Công Lực Đan, Phục Hi Ngọc, Long Văn Ngọc Linh, Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, SCHTP, Hàn Băng Tinh Tiết, NL Long Văn, Ngọc 4, Yếu Quyết 45 NM,..v.v..

Boss Võ Di : Vàng, NL Đổi Trùng Lâu, NL Tinh Thông, Huyền Binh Thạch, Công Lực Đan, Phục Hi Ngọc, Long Văn Ngọc Linh, Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, SCHTP, Hàn Băng Tinh Tiết, NL Long Văn, Ngọc 4, Yếu Quyết 45 NM,..v.v..

Boss Thảo Nguyên: Vàng, NL Đổi Trùng Lâu, NL Tinh Thông, Huyền Binh Thạch, Công Lực Đan, Phục Hi Ngọc, Long Văn Ngọc Linh, Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, SCHTP, Hàn Băng Tinh Tiết, NL Long Văn, Ngọc 4, Yếu Quyết 45 NM,..v.v..

Boss Huyền Vũ Đảo: Vàng, NL Đổi Trùng Lâu, NL Tinh Thông, Huyền Binh Thạch, Công Lực Đan, Phục Hi Ngọc, Long Văn Ngọc Linh, Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, SCHTP, Hàn Băng Tinh Tiết, NL Long Văn, Ngọc 4, Yếu Quyết 45 NM,..v.v..

Boss Bảo Tàng Động: 15 Đóa Mân Côi, NL Tinh Thông, NL Đổi Trùng Lâu, SCHTP, Phục Hi Ngọc, Công Lực Đan, Long Văn Ngọc Linh, Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, NL Ám Khí, Mệnh Hồn Ngọc, Địa Hồn Ngọc, Thiên Hồn Ngọc, NL Võ Hồn, Ngọc 4,..v.v..

Boss Yến Vương Cổ Mộ: 15 Đóa Mân Côi, NL Tinh Thông, NL Đổi Trùng Lâu, SCHTP, Phục Hi Ngọc, Công Lực Đan, Long Văn Ngọc Linh, Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, NL Ám Khí, Mệnh Hồn Ngọc, Địa Hồn Ngọc, Thiên Hồn Ngọc, NL Võ Hồn, Ngọc 4,..v.v..

Boss Ngân Ngai Tuyết Nguyên: 15 Đóa Mân Côi, NL Tinh Thông, NL Đổi Trùng Lâu, Cường Hóa Chí Tôn, SCHTP, Phục Hi Ngọc, Công Lực Đan, Long Văn Ngọc Linh, Vải Bông 1 2, Bí Ngân 1 2, NL Ám Khí, Mệnh Hồn Ngọc, Địa Hồn Ngọc, Thiên Hồn Ngọc, NL Võ Hồn, Ngọc 4,..v.v..

Boss Kính Hồ: 15 Đóa Mân Côi, NL Tinh Thông, NL Đổi Trùng Lâu, Cường Hóa Chí Tôn, SCHTP, Phục Hi Ngọc, Công Lực Đan, Long Văn Ngọc Linh, Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, NL Ám Khí, Mệnh Hồn Ngọc, Địa Hồn Ngọc, Thiên Hồn Ngọc, NL Võ Hồn, Ngọc 4,..v.v..

Boss Tần Hoàng Địa Cung: 15 Đóa Mân Côi, NL Tinh Thông, NL Đổi Trùng Lâu, SCHTP, Phục Hi Ngọc, Công Lực Đan, Long Văn Ngọc Linh, Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, NL Ám Khí, Mệnh Hồn Ngọc, Địa Hồn Ngọc, Thiên Hồn Ngọc, NL Võ Hồn, Ngọc 4,..v.v..

Boss Mạc Nam Thanh Nguyên: 15 Đóa Mân Côi, NL Tinh Thông, NL Đổi Trùng Lâu, SCHTP, Phục Hi Ngọc, Công Lực Đan, Long Văn Ngọc Linh, Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, NL Ám Khí, Mệnh Hồn Ngọc, Địa Hồn Ngọc, Thiên Hồn Ngọc, NL Võ Hồn, Ngọc 4,..v.v..

Boss Vọng Xuyên Hoa Hải: 15 Đóa Mân Côi, NL Tinh Thông, NL Đổi Trùng Lâu, SCHTP, Phục Hi Ngọc, Công Lực Đan, Long Văn Ngọc Linh, Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, NL Ám Khí, Mệnh Hồn Ngọc, Địa Hồn Ngọc, Thiên Hồn Ngọc, NL Võ Hồn, Ngọc 4,..v.v..

Boss Thủy Nguyệt Động Thiên: 15 Đóa Mân Côi, NL Tinh Thông, NL Đổi Trùng Lâu, SCHTP, Phục Hi Ngọc, Công Lực Đan, Long Văn Ngọc Linh, Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, NL Ám Khí, Mệnh Hồn Ngọc, Địa Hồn Ngọc, Thiên Hồn Ngọc, NL Võ Hồn, Ngọc 4,..v.v..

Boss Diệt Thế Hỏa Quật: 15 Đóa Mân Côi, NL Tinh Thông, NL Đổi Trùng Lâu, SCHTP, Phục Hi Ngọc, Công Lực Đan, Long Văn Ngọc Linh, Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, NL Ám Khí, Mệnh Hồn Ngọc, Địa Hồn Ngọc, Thiên Hồn Ngọc, NL Võ Hồn, Ngọc 4,..v.v..


GIỜ BOSS RA
Boss VIP hàng ngày: 20h đến 20h30 hàng ngày ( Giờ hệ thống trong game )

ÁC TẶC: 2h-->3h, 13h-->14h, 15h-->16h, 17h-->18h, 19h-->20h, 21h-->22h ( Giờ hệ thống trong game )

ÁC BÁ: 
00h-->00h30, 4h-->4h30, 10h-->10h30, 12h-->12h30, 16h-->16h30, 20h-->20h30, 22h-->22h30 ( Giờ hệ thống trong game )

TRỪ KHUNG GIỜ TỪ 20H ĐẾN 22H HÀNG NGÀY SẼ KHÔNG XUẤT HIỆN BOSS DÃ NGOẠI VÀ TỪ 3H ĐẾN 5H SÁNG.

Boss kính hồ: phút thứ 45 của mỗi giờ ( Giờ hệ thống trong game )

Boss Bảo Tàng Động: Phút thứ 15 hàng giờ ( Giờ hệ thống trong game )

YVCM Tầng 1 - 9:  Phút thứ 00 hàng giờ ( Giờ hệ thống trong game )

Boss Môn Phái: Phút thứ 45 hàng giờ ( Giờ hệ thống trong game )

Boss THDC Tầng 1 - 4: Phút thứ 30 hàng giờ ( Giờ hệ thống trong game )

Boss Thúc Hà Cổ Trấn: Phút thứ 20 các giờ 14h, 16h, 18h ,22h ( Giờ hệ thống trong game )

Mạc Nam Thanh Nguyên: Phút thứ 20 các giờ 14h, 16h, 18h ,22h ( Giờ hệ thống trong game )

Xí Nga Vương: Phút thứ 20 các giờ 14h, 16h, 18h ,22h ( Giờ hệ thống trong game )

Boss Thủy Nguyệt Động Thiên: Phút thứ 40 các giờ 15h, 17h, 19h, 23h ( Giờ hệ thống trong game )

Vọng Xuyên Hoa Hải, Diệt Thế Hỏa Quật: Phút thứ 40 các giờ 15h, 17h, 19h, 23h ( Giờ hệ thống trong game )


Boss Thương Sơn, Thảo Nguyên, Võ Di, Huyền Vũ Đảo:  ( Giờ hệ thống trong game )Cách xem giờ hệ thống trong game:


---------------------------------------
Thiên Long Nhật Nguyệt