Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG NGŨ HÀNH BẢO GIÁM

Đăng ngày: 08/09/2021

    HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG NGŨ HÀNH BẢO GIÁM

Quý bằng hữu thân mến, Đạo thiên địa, mở lưỡng nghi, hóa âm dương, sinh tứ tượng, trấn ngũ hành, hợp thành bát quái, tái hiện luân hồi. Trong giang hồ, muốn mạnh mẽ hơn ắt phải ngưng tụ Ngũ Hành Bảo Ngọc, Tẩy Luyện Nguyên Khí.

1. Tại NPC Đỗ Xuyến Linh (121,200) trong thành thị Phụng Minh Trấn, bằng hữu có thể dùng Cửu Thiên Ngọc Toái ngưng tụ Ngũ Hành Bảo Ngọc, có thể thức tỉnh thuộc tính Bảo Ngọc.
2. Sau đó có thể dùng Cửu Thiên Ngọc Toái tăng cấp ngưng tụ, nhằm tăng thuộc tính.
Ngưng tụ sẽ tiến hành theo thứ tự quy tắc Loan Kim, Vân Thủy, Kiến Mộc, Thiên Hỏa, Tức Thổ.- Loan Kim Bảo Ngọc chọn 1 trong 4 thuộc tính: Băng công, Hỏa công, Huyền công và Độc công.

- Vân Thủy Bảo Ngọc chọn 1 trong 8 thuộc tính: Giảm Kháng Băng, Giảm Kháng Hỏa, Giảm Kháng Huyền, Giảm Kháng Độc, Băng Kháng, Kháng Hỏa, Huyền Kháng và Độc Kháng.

 - Thiên Hỏa Bảo Ngọc chọn 1 trong 2 thuộc tính: Xuyên Thích và Xuyên Thích Phòng Ngự.

- Kiến Mộc Bảo Ngọc và Tức Thổ Bảo Ngọc khi thức tỉnh thuộc tính mặc định là chính xác và giới hạn sinh lực.

3. Bảo Ngọc sau khi ngưng tụ, có thể dùng Ngọc Hoa Linh Tuyền Tẩy Luyện Ngũ Hành Nguyên Khí, Ngũ Hành Nguyên Khí sinh ra, cùng Bảo Ngọc tương sinh tương khắc, sinh tức là tất cả thuộc tính tăng thêm, khắc tức là suy yếu thuộc tính Bảo Ngọc.4. Nhân vật đang mặc trang bị Vương Quyền hoặc trang bị Thiên Đạo đến số lượng chỉ định sẽ kích hoạt hiệu quả Vương Quyền Thiên PhúThiên Đạo Chí Tôn, tăng hiệu quả thuộc tính Ngũ Hành Bảo Ngọc.5. Có thể dùng Cửu Thiên Tẩy Luyện Phù để thay đổi thuộc tính Bảo Ngọc.