Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

THÔNG TIN DROP THIÊN LONG NHẬT NGUYỆT

Đăng ngày: 26/04/2024

BQT server Thiên Long Nhật Nguyệt xin chào quý bằng hữu!

 

Xin gửi thông tin drop của server Thiên Long Nhật Nguyệt tới tất cả quý bằng hữu.


DROP MAP TRAIN

Tần Hoàng Địa Cung 3 4, Hỏa Diệm Cốc, Cao Xương Mê Cung, Tháp Khắc, Hãn Huyết Lĩnh: Tiền Vàng, Bí Ngân Toái Phiến, Vải Bông Toái Phiến

Vân Phù: Vải Bông Cấp 2, Bí Ngân Cấp 2, Công Lực Đan
Đầu Mục Vân Phù: Vải Bông Cấp 2, Bí Ngân Cấp 2, Công Lực Đan, 15 Đóa Hoa Hồng

DROP PHÓ BẢN

Trân Long Kỳ Cuộc: Kim Tàm Ti, Dược Trần(cố định), ..v.v..

Boss Trân Long Kỳ Cuộc: Phiếu Điểm Hoạt Động 10k,15 Đóa Mân Côi, Ly Hỏa, Tinh Kim Thạch, Tử Vi Linh Phách, Công Lực Đan, NL Đổi Trùng Lâu, Phục Hi Ngọc, , Kim Tàm Ti, , ..v.v..

Ác Tặc: 15 Đóa Mân Côi, Ly Hỏa, Tinh Kim Thạch, Công Lực Đan, NL Đổi Trùng Lâu, Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3,Dược Trần(cố định)...v.v..

Ác Bá: 15 Đóa Mân Côi, NL Tinh Thông, Công Lực Đan, NL Đổi Trùng, Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3 ,Yếu quyết bí tịch các phái (Trừ thanh tâm phổ thiện chú và hoành tảo càn khôn)...v.v..

Túc Cầu: Huyền Binh Thạch, NL ,..v.v..

BOSS Túc Cầu: Huyền Binh Thạch, NL , 15 Đóa Mân Côi, Công Lực Đan, NL Đổi Trùng Lâu,Dược Trần(cố định) ...v.v..

Q1 2 :Phiếu Điểm Hoạt Động 2k, Exp Võ Hồn, 15 Đóa Mân Côi, NL Tinh Thông, Công Lực Đan, NL Đổi Trùng, Vải Bông, Bí Ngân, TMTP7,Dược Trần(cố định)...v.v..

Q3: Phiếu Điểm Hoạt Động 2k,15 Đóa Mân Côi, NL Tinh Thông, Công Lực Đan, NL Đổi Trùng, Võ Hồn, Vải Bông, Bí Ngân, Loạn Phỉ Mật Hàm ( Dùng để nhận nhiệm vụ Thủy Lao chỉ rơi tại Boss Q3), TMTP7 ,Dược Trần(cố định)...v.v..


Yến Tử Ô: Phiếu Điểm Hoạt Động 10k,15 Đóa Mân Côi, NL Tinh Thông, Công Lực Đan, NL Đổi Trùng Lâu, Phục Hi Ngọc, Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, Ngọc 4, (Hàn Băng Tinh Tiết Drop Ở BOSS Mộ Dung Phục), TMTP7 Drop ở Boss Mộ Dung Phục,Dược Trần(cố định), Thần Binh Phù 3..v.v..

Sơ Chiến PMP: Phiếu Điểm Hoạt Động 5k,15 Đóa Mân Côi, Huyền Binh Thạch, NL Tinh Thông, Công Lực Đan, Thần Binh Phù 3, NL Tiến Cấp Thần Khí, NL Đổi Trùng Lâu, Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, Ngọc 4, Tàn Khuyết Thần Tiết 7, Ngọc 5 và Tụ Linh Thạch Drop ở Lý Thu Thủy,Dược Trần(cố định)..v.v..

Khiêu Chiến PMP: Phiếu Điểm Hoạt Động 5k,15 Đóa Mân Côi, Tử Vi Linh Phách, Phục Hi Ngọc, Huyền Binh Thạch, NL Ám Khí, Thần Binh Phù, NL Tiến Cấp Thần Khí, NL Tinh Thông, Công Lực Đan, NL Đổi Trùng Lâu,Tàn Khuyết Thần Tiết 7, Vải Bông 3, Bí Ngân 3, Ngọc 4, Ngọc 5 và Tụ Linh Thạch Drop ở Lý Thu Thủy,Dược Trần(cố định)..v.v..

Sát Tinh: Phiếu Điểm Hoạt Động 2k,15 Đóa Mân Côi, Phục Hi Ngọc, NL Tinh Thông, Công Lực Đan, NL Đổi Trùng, Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, Ngọc 4,Dược Trần(cố định)..v.v..

Tứ Tuyệt Trang: Phiếu Điểm Hoạt Động 5k,15 Đóa Mân Côi, NL Ám Khí, Phục Hi Ngọc, NL Tinh Thông, Công Lực Đan, NL Đổi Trùng Lâu, Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, Ngọc 4,Dược Trần(cố định)..v.v..

Thiếu Thất Sơn: Phiếu Điểm Hoạt Động 2k,15 Đóa Mân Côi, NL Võ Hồn, NL Tinh Thông, , NL , Công Lực Đan, NL Đổi Trùng Lâu, Phục Hi Ngọc, Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, Ngọc 4,Dược Trần(cố định)..v.v..

Bình Thánh Kỳ Trận (Dễ): Phiếu Điểm Hoạt Động 2k ,15 Đóa Mân Côi, , Công Lực Đan, NL Đổi Trùng Lâu, Ngọc 4, Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3,Dược Trần(cố định)..v.v..

Bình Thánh Kỳ Trận (Khó): Phiếu Điểm Hoạt Động 5k,15 Đóa Mân Côi, , Công Lực Đan, NL Đổi Trùng Lâu, Võ Học Tâm Đắc, Mật Tịch Tàn Trang, Tuyệt Học, Ngọc 4,5 Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, Tử Vi Linh Phách Drop ở boss cuối.Dược Trần(cố định).v.v..

Lang Hoàn Phục Địa: Phiếu Điểm Hoạt Động 5k,15 Đóa Mân Côi, , Công Lực Đan, NL Đổi Trùng Lâu, Võ Học Tâm Đắc, Mật Tịch Tàn Trang, Tuyệt Học, Ngọc 4,5, Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, Tử Vi Linh Phách Drop ở Hư Trúc,Dược Trần(cố định)..v.v..

Bảo Tàng Đồ: Bi kíp pet cao cấp...

Đoạt Bảo Mã Tặc:Bi kíp pet cao cấp...

Dã Trư Bạo Loạn: Hoa, NL Đổi Trùng, Skill Pet Sơ Cấp, Skill Pet Cao Cấp, Linh Thú Đan, Tung Tích Dã Trư Vương,...

Dã Trư Vương: Hoa, NL Đổi Trùng, Skill Pet Sơ Cấp, Skill Pet Cao Cấp, Linh Thú Đan,...

Lâu Lan Tầm Bảo: Nguyên Liệu Lệnh Bài, , NL Tinh Thông, Công Lực Đan, Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3,Dược Trần(cố định)..v..v

DROP BOSS

BOSS VIP : 15 Đóa Mân Côi, NL Tinh Thông, NL Long Văn, NL Đổi Trùng Lâu, Võ Học Tâm Đắc, Mật Tịch Tàn Trang, Ngọc 4, SCHTP, Vải Bông 3 4, , NL Võ Hồn, Tĩnh Tâm Thảo, Yêu Quyết 80 các phái,Dược Trần ..v.v..

BOSS DÃ NGOẠI
Boss Thương Sơn: Phiếu Điểm Hoạt Động 1k,Vàng, NL Long Văn,Long Văn Ngọc Linh, NL Đổi Trùng Lâu, NL Tinh Thông, Huyền Binh Thạch, Công Lực Đan, Phục Hi Ngọc, , Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, SCHTP, Hàn Băng Tinh Tiết, NL , Ngọc 4, Yếu Quyết 45 NM,Dược Trần..v.v..

Boss Võ Di : Phiếu Điểm Hoạt Động 1k, NL Long Văn,Long Văn Ngọc Linh,Vàng, NL Đổi Trùng Lâu, NL Tinh Thông, Huyền Binh Thạch, Công Lực Đan, Phục Hi Ngọc, , Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, SCHTP, Hàn Băng Tinh Tiết, NL , Ngọc 4, Yếu Quyết 45 NM,Dược Trần..v.v..

Boss Thảo Nguyên: Phiếu Điểm Hoạt Động 1k, NL Long Văn,Vàng,Long Văn Ngọc Linh, NL Đổi Trùng Lâu, NL Tinh Thông, Huyền Binh Thạch, Công Lực Đan, Phục Hi Ngọc, , Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, SCHTP, Hàn Băng Tinh Tiết, NL , Ngọc 4, Yếu Quyết 45 NM,Dược Trần..v.v..

Boss Huyền Vũ Đảo: Phiếu Điểm Hoạt Động 1k, NL Long Văn,Long Văn Ngọc Linh,Vàng, NL Đổi Trùng Lâu, NL Tinh Thông, Huyền Binh Thạch, Công Lực Đan, Phục Hi Ngọc, , Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, SCHTP, Hàn Băng Tinh Tiết, NL , Ngọc 4, Yếu Quyết 45 NM,Dược Trần.v.v..

Boss Bảo Tàng Động: Phiếu Điểm Hoạt Động 500,15 Đóa Mân Côi,Long Văn Ngọc Linh, NL Tinh Thông, NL Đổi Trùng Lâu, SCHTP, Phục Hi Ngọc, Công Lực Đan, , Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, NL Ám Khí, Mệnh Hồn Ngọc, Địa Hồn Ngọc, Thiên Hồn Ngọc, NL Võ Hồn, Ngọc 4,Dược Trần..v.v..

Boss Yến Vương Cổ Mộ: Phiếu Điểm Hoạt Động 500,15 Đóa Mân Côi,Long Văn Ngọc Linh, NL Tinh Thông, NL Đổi Trùng Lâu, SCHTP, Phục Hi Ngọc, Công Lực Đan, , Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, NL Ám Khí, Mệnh Hồn Ngọc, Địa Hồn Ngọc, Thiên Hồn Ngọc, NL Võ Hồn, Ngọc 4,Dược Trần..v.v..

Boss Ngân Ngai Tuyết Nguyên: Phiếu Điểm Hoạt Động 1k,15 Đóa Mân Côi,Long Văn Ngọc Linh, NL Tinh Thông, NL Đổi Trùng Lâu, Cường Hóa Chí Tôn, SCHTP, Phục Hi Ngọc, Công Lực Đan, , Vải Bông 1 2, Bí Ngân 1 2, NL Ám Khí, Mệnh Hồn Ngọc, Địa Hồn Ngọc, Thiên Hồn Ngọc, NL Võ Hồn, Ngọc 4,Dược Trần..v.v..

Boss Kính Hồ: Phiếu Điểm Hoạt Động 1k,15 Đóa Mân Côi, NL Tinh Thông,Long Văn Ngọc Linh, NL Đổi Trùng Lâu, Cường Hóa Chí Tôn, SCHTP, Phục Hi Ngọc, Công Lực Đan, , Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, NL Ám Khí, Mệnh Hồn Ngọc, Địa Hồn Ngọc, Thiên Hồn Ngọc, NL Võ Hồn, Ngọc 4,Dược Trần..v.v..

Boss Tần Hoàng Địa Cung: Phiếu Điểm Hoạt Động 500,15 Đóa Mân Côi,Long Văn Ngọc Linh, NL Tinh Thông, NL Đổi Trùng Lâu, SCHTP, Phục Hi Ngọc, Công Lực Đan, , Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, NL Ám Khí, Mệnh Hồn Ngọc, Địa Hồn Ngọc, Thiên Hồn Ngọc, NL Võ Hồn, Ngọc 4,Dược Trần..v.v..

Boss Mạc Nam Thanh Nguyên: Phiếu Điểm Hoạt Động 1k,15 Đóa Mân Côi,Long Văn Ngọc Linh, NL Tinh Thông, NL Đổi Trùng Lâu, SCHTP, Phục Hi Ngọc, Công Lực Đan, , Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, NL Ám Khí, Mệnh Hồn Ngọc, Địa Hồn Ngọc, Thiên Hồn Ngọc, NL Võ Hồn, Ngọc 4,Dược Trần..v.v..

Boss Vọng Xuyên Hoa Hải: Phiếu Điểm Hoạt Động 1k,15 Đóa Mân Côi,Long Văn Ngọc Linh, NL Tinh Thông, NL Đổi Trùng Lâu, SCHTP, Phục Hi Ngọc, Công Lực Đan, , Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, NL Ám Khí, Mệnh Hồn Ngọc, Địa Hồn Ngọc, Thiên Hồn Ngọc, NL Võ Hồn, Ngọc 4,Dược Trần..v.v..

Boss Thủy Nguyệt Động Thiên: Phiếu Điểm Hoạt Động 1k,15 Đóa Mân Côi,Long Văn Ngọc Linh, NL Tinh Thông, NL Đổi Trùng Lâu, SCHTP, Phục Hi Ngọc, Công Lực Đan, , Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, NL Ám Khí, Mệnh Hồn Ngọc, Địa Hồn Ngọc, Thiên Hồn Ngọc, NL Võ Hồn, Ngọc 4,Dược Trần..v.v..

Boss Diệt Thế Hỏa Quật: Phiếu Điểm Hoạt Động 1k,15 Đóa Mân Côi, NL Tinh Thông,Long Văn Ngọc Linh, NL Đổi Trùng Lâu, SCHTP, Phục Hi Ngọc, Công Lực Đan, , Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, NL Ám Khí, Mệnh Hồn Ngọc, Địa Hồn Ngọc, Thiên Hồn Ngọc, NL Võ Hồn, Ngọc 4,Dược Trần..v.v..

Boss Môn Phái: Phiếu Điểm Hoạt Động 500,15 Đóa Mân Côi,Long Văn Ngọc Linh, NL Tinh Thông, NL Đổi Trùng Lâu, SCHTP, Phục Hi Ngọc, Công Lực Đan, , Vải Bông 2 3, Bí Ngân 2 3, NL Ám Khí, Mệnh Hồn Ngọc, Địa Hồn Ngọc, Thiên Hồn Ngọc, NL Võ Hồn, Ngọc 4,Dược Trần..v.v..
GIỜ BOSS RA
Boss VIP hàng ngày: 20h đến 20h30 hàng ngày ( Giờ hệ thống trong game )

ÁC TẶC: 2h-->3h, 13h-->14h, 15h-->16h, 17h-->18h, 19h-->20h, 21h-->22h ( Giờ hệ thống trong game )

ÁC BÁ: 00h-->00h30, 4h-->4h30, 10h-->10h30, 12h-->12h30, 16h-->16h30, 20h-->20h30, 22h-->22h30 ( Giờ hệ thống trong game )

TRỪ KHUNG GIỜ TỪ 20H ĐẾN 22H HÀNG NGÀY SẼ KHÔNG XUẤT HIỆN BOSS DÃ NGOẠI VÀ TỪ 3H ĐẾN 5H SÁNG.

Boss kính hồ: phút thứ 45 của mỗi giờ ( Giờ hệ thống trong game )

Boss Bảo Tàng Động: Phút thứ 15 hàng giờ ( Giờ hệ thống trong game )

YVCM Tầng 1 - 9: Phút thứ 00 hàng giờ ( Giờ hệ thống trong game )

Boss Môn Phái: Phút thứ 45 hàng giờ ( Giờ hệ thống trong game )

Boss THDC Tầng 1 - 4: Phút thứ 30 hàng giờ ( Giờ hệ thống trong game )

Boss Thúc Hà Cổ Trấn: Phút thứ 20 các giờ 14h, 16h, 18h ,22h ( Giờ hệ thống trong game )

Mạc Nam Thanh Nguyên: Phút thứ 20 các giờ 14h, 16h, 18h ,22h ( Giờ hệ thống trong game )

Xí Nga Vương: Phút thứ 20 các giờ 14h, 16h, 18h ,22h ( Giờ hệ thống trong game )

Boss Thủy Nguyệt Động Thiên: Phút thứ 40 các giờ 15h, 17h, 19h, 23h ( Giờ hệ thống trong game )

Vọng Xuyên Hoa Hải, Diệt Thế Hỏa Quật: Phút thứ 40 các giờ 15h, 17h, 19h, 23h ( Giờ hệ thống trong game )


Boss Thương Sơn, Thảo Nguyên, Võ Di, Huyền Vũ Đảo: ( Giờ hệ thống trong game )

 

Cách xem giờ hệ thống trong game:

 

---------------------------------------
Thiên Long Nhật Nguyệt
website: http://tlnhatnguyet.net/
fanpage:https://www.facebook.com/thienlongnhatnguyet
Group: https://www.facebook.com/groups/tlbbnhatnguyet/
Link Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC63114qzV4Mu6sAKfmSK-4A
#tlbbnew #tlbbmoira #thienlongbatbo #gamemoira #gameprivate #privatemoira #tlbbprivate #thienlongprivate #tlbbphienbanmoi