Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

Thần Binh Hải Vực

Đăng ngày: 20/09/2021

Tất cả bằng hữu đang sở hữu thần khí cấp 102 có 6 sao thì hoàn toàn có thể tiến hành thăng cấp thần khí. Lưu ý là thăng cấp lên 7 sao, hình dạng thần khí vẫn như cũ, chỉ khi lên 8 sao thì hình dạng mới thay đổi và lúc đó, chúng mới thực sự được gọi là Tuyệt Thế Thần Binh.

Thần khí 102 5 sao có thể thông qua tính năng luyện hồn để thăng cấp lên 6 sao.


Thăng cấp thần khí cần thực hiện qua 3 quá trình: Thông Linh, Khế Hợp, Thăng Sao.
Thông linh thần khí
Vật phẩm cần thiết: Tụ Linh Thạch.


Hãy đến NPC Trình Thanh Sương [192,223] tại Lâu Lan để tham gia phó bản Phiêu Miêu Phong tìm kiếm Tụ Linh Thạch.


Mang thần khí 6 sao và Tụ Linh Thạch đến tìm Âu Dã Thanh [196;215] tại Phụng Minh Trấn, ông ta sẽ giúp bằng hữu Thông Linh Thần Khí.

Sau khi Thông Linh, thần khí vẫn bảo lưu cường hóa, khảm nạm, đục lỗ, khắc danh, tư chất, điêu văn, độ bền và loại hình thuộc tính.

Thần khí hợp thể
Thần khí sau khi Thông Linh thì mới có thể tiến hành Khế Hợp. Bằng hữu cần tiêu hao Huyền Binh Thạch để tăng độ Khế Hợp.

Thần khí có độ Khế Hợp đạt mức 9 thì mới có thể tiến hành thăng cấp sao.
Thần khí sau khi Khế Hợp sẽ bảo lưu tất cả chỉ số và thuộc tính.

Thăng sao thần khí
Để thực hiện, bằng hữu cần có Thần Khí đạt độ Khế Hợp 9.
Thần khí 6 sao Khế Hợp 9 nếu muốn thăng thành 7 sao sẽ tiêu hao 1 Nữ Oa Thạch. Thần khí 7 sao Khế Hợp 9 nếu muốn thăng thành 8 sao sẽ tiêu hao 1 Nữ Oa Thần Thạch.Thần Khí sau khi thăng sao sẽ tăng thuộc tính và kỹ năng kèm theo. Giữ nguyên cường hóa, khảm nạm, đục lỗ, khắc danh, tư chất, điêu văn, độ bền và thuộc tính.
Thần khí sau khi thăng lên 8 sao sẽ thay đổi hình dạng bên ngoài


Huyền Binh Thạch
Vật phẩm này có được thông qua: Phó bản Tứ Tuyệt Trang, phó bản Túc Cầu.


Nữ Oa Thạch
Có được thông qua việc tham gia Phó Bản Phiêu Miêu Phong Sơ Chiến và Khiêu Chiến.


Nữ Oa Thần Thạch
Có được thông qua việc tham gia Phó Bản Phiêu Miêu Phong Sơ Chiến Và Khiêu Chiến.


Hình ảnh thần binh

Thái Cổ Phiêu Linh +  Cửu Tiêu Diệm Dương

Vô Tướng Tuyệt Tung + Mạt Thế Vương Quyền

Hồng Hoang Long Vũ + Đại Diễn Thiên Huyền

Đạt Ma Nhất Thán + Ỷ Thiên Trường Sinh

Lục Đạo Hoàng Tuyền + Vạn Thế Khô Vinh

Diệt Ảnh Thiên Tru